วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันพ่อแห่งชาติ          วันพ่อแห่งชาติ

         วันพ่อแห่งชาติ  ในประเทศไทยตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยจัดติดต่อกันทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2523  
โดยการริเริ่มของนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา คุณหญิงเนื้อพิทย์ เสมรสุต 
โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันพ่อ ได้แก่ ดอกพุทธรักษา ซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคล               วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือวันพ่อแห่งชาติ 
มีความเป็นมาของวันสำคัญ  คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพ
เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา 
โดยนายแพทย์วิทท์มอร์เป็นผู้ถวายการประสูติ
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์  ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตรเป็นเอนกประการจำเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ท่ามกลางมหาสมาคมวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่พสกนิกรทุกคนยังจดจำได้  คือ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” 
อันคำว่า โดยธรรมนั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ำเลิศที่เรียกว่า ทศพิธราชธรรมหรือที่เรียกกัน
โดยสามัญว่า  ราชธรรม 10 ประการ

               


                 วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 
โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต  นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่มหลักการ
และเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติ  คือ  พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว
และสังคม  สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู 
และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ  จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น วันพ่อแห่งชาติ”  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ 


                ดอกพุทธรักษาสีเหลือง เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อแห่งชาติ พุทธรักษา ซึ่งหมายถึง พระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็น  ซึ่งมีเรียกกันมากว่า 200 ปี  และสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของปวงชนชาวไทย 
การมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อ จึงเสมือนกับการบอกถึง ความรักและเคารพบูชาพ่อ 
ผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัว
               คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นพุทธรักษาไว้ประจำบ้านจะช่วยปกป้องคุ้มครอง 
ไม่ให้มีเหตุร้ายหรืออันตรายเกิดแก่บ้านและผู้อาศัย"อันราชาเลี้ยงรักษาซึ่งทวยราษฎร์          ประดุจเป็นปิตุราชอยู่ทุกเมื่อ
ควรที่บุตรสุดรักจักจุนเจือ          พระคุณนั้นให้อะเคื้อด้วยภักดี"ที่มา   http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/
           http://www.enn.co.th/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น